ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Integrity and Transparency Assessment: ITA
ปีงบประมาณ 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถเข้าดูรายละเอียดคะแนนได้
โดยใช้บัญชีของตนเอง (บัญชีที่ใช้ในการส่งเอกสาร EBIT)

หากไม่สามารถเข้าระบบได้ ติดต่อไปยัง ita2017@pracharath.ac.th